Wywiady - UKE

Tomasz Hupało

Tomasz Hupało Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej

UKE

Od lat związany z tematyką ochrony praw konsumentów i osób ze szczególnymi potrzebami. W UKE odpowiedzialny za dostępność, twórca Polityki dostępności.
W Kolejach Śląskich odpowiedzialny za realizację strategii Koleje Śląskie dla dostępności.

Pomysłodawca i współautor kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie standardów dostępności w organizacji”. Członek Rady Dostępności działającej przy MFiPRM. Laureat Listy 100 za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

W jaki sposób, z punktu widzenia UKE, odpowiedzialnego za wdrażanie polskiej ustawy, będziecie wspierać polski biznes? Na jakie jeszcze inne kwestie, w kontekście wpływu nowej ustawy na biznes i społeczeństwo, chciałbyś zwrócić uwagę?

W ostatnich latach zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce wdrożonych zostało wiele regulacji prawnych w różnych obszarach związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście w życie przepisów dyrektywy w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (EAA) w Polsce będzie miało ogromny wpływ na rozwój dostępności w naszym kraju.

Kiedy mówimy o dostępności, mówimy tak naprawdę o projektowaniu dla wszystkich. To oznacza, że zarówno produkty, jak i usługi powinny być dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

EAA ma zastosowanie m.in. do sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, terminali płatniczych, smartfonów, usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej (w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących transportowi pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu elektronicznego – wszędzie tam, gdzie podstawowe znaczenie ma dostępność cyfrowa. Dziś niezależnie od tego, czy mówimy o usługach publicznych czy prywatnych, są one oparte na aplikacjach mobilnych, stronach internetowych, płatnościach elektronicznych, terminalach płatniczych czy samoobsługowych.

Wraz z rozwojem cyfryzacji niemal wszystkich sfer życia wzrasta popyt na dostępne produkty i usługi związane z branżą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jednak powszechna cyfryzacja nie powinna być czynnikiem wykluczającym z życia społecznego osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby mające niskie kompetencje cyfrowe.

Celem EAA jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, spowodowanemu istnieniem produktów i usług niedostępnych, a więc takich, które uniemożliwiają samodzielne korzystanie z nich przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Przeciwdziałanie odbywać się ma dzięki:

  • zapewnieniu spełnienia wymogów dostępności dla produktów i usług,
  • obowiązkom podmiotów gospodarczych w zakresie zapewnienia spełnienia wymogów dostępności produktów i usług,
  • przepisom o dochodzeniu praw przez konsumentów i inne uprawnione podmioty,
  • systemowi nadzoru i kontroli rynku w zakresie zapewnienia spełnienia wymogów dostępności produktów i usług,
  • systemowi związanemu z nakładaniem na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów dostępności.

Prezes UKE będzie współtworzył system nadzoru i kontroli rynku w zakresie zapewniania spełniania wymogów dostępności produktów i usług.

Obok nadzoru i kontroli rynku niezmiernie ważnymi są również działania informacyjne oraz programy edukacyjne na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości w zakresie dostępności produktów i usług. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane są zarówno do konsumentów, jak również do samego biznesu, na którym spoczywają obowiązki dotyczące zapewnienia takiej dostępności.